สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่โบราณกาลที่บรรพบุรุษของไทยเป็นผู้สร้าง
ผู้วิจิตรศิลป์ในการออกแบบดังกล่าวให้งดงาม และอนุรักษ์ไว้ ถ้าไม่มีมนุษย์ผู้สร้าง สถาปัตยกรรมไทยก็คงไม่อาจดำรงมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

สถาปัตยกรรมไทย คือ ศิลปะในการก่อสร้างของประเทศไทย เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง เป็นต้น
ซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์และคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น สถาปัตยกรรมไทยอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 4,000 ปี กล่าวคือตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน รกรากในประเทศไทยสถาปัตยกรรมไทยก็เริ่มเกิดขึ้น คนไทยในสมัยก่อนเป็นผู้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้จากความต้องมีที่อยู่อาศัย โดยการออกแบบคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่ นับว่าเป็นการแสดงฝีมือของบรรพบุรุษไทยเลยก็ว่าได้ สถาปัตยกรรมที่เห็นได้หลักๆเลยมีอยู่ 2 ประเภท คือ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา

1.สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ตำหนัก วังและพระราชวัง เป็นต้น 

1.1 เรือน เป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชนในสมัยก่อน มักสร้างจากไม้หรือปูน เรือนไม้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

-เรือนเครื่องผูก ซึ่งเรือนที่สร้างจากไม้ไผ่ หลังคาเรือนมุงด้วยใบจาก หญ้าคา หรือใบไม้  

-เรือนเครื่องสับ เป็นไม้จริง มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะใช้ไม้ที่แตกต่างกันไป ส่วนหลังคาของเรือนสับจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผา พื้นและฝาของเรือนก็สร้างจากไม้ คนในสมัยก่อนมักนิยมสร้างเรือนไม้ชั้นเดียว มีใต้ถุนสูง   หลังคาเป็นทรงจั่วเอียงลาดชัน  

และในปัจจุบันเรือนก็เปรียบได้กับบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป แม้คนสมัยใหม่จะมีการออกแบบบ้านให้เป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นขึ้นแต่ก็ยังพอมีคนสร้างเรือนไม้ให้เห็นอยู่บ้าง 

1.2 ตำหนัก และวัง เป็นที่อยู่อาศัยและที่ประทับของชนชั้นสูง พระราชวงศ์  พระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่ประทับชั้นรองของพระมหากษัตริย์ , พระราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ , พระที่นั่ง เป็นอาคารที่มีห้องท้องพระโรงไว้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สำหรับออกว่าราชการ หรือทำกิจการต่างๆ

  1. สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศาสนา ส่วนใหญ่เป็นวัดหรือบริเวณต่างๆที่อยู่ภายในวัด ประกอบไปด้วย โบสถ์ เป็นที่กระทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ , วิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป และอาจมีการกระทำสังฆกรรมด้วย , กุฏิ เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร , หอไตร  เป็นที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกและคัมภีร์ ทางศาสนา , เมรุ เป็นที่ใช้ประกอบพิธีเผาศพ , หอระฆังหรือหอกลอง เป็นที่เก็บระฆังหรือกลองที่ใช้สำหรับตีบอกเวลา หรือเรียกรวมตัวชาวบ้าน , สถูป หรือ เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

สถาปัตยกรรมไทยค่อนข้างมีเอกลักษณ์และความสวยงามมาก ปัจจุบันยังมีสถาปัตยกรรมให้เห็นอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม โดยเฉพาะในชนบทจะมีสถาปัตยกรรมเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากกว่าในเมือง สถาปัตยกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นถึงฝีมือของบรรพบุรุษไทยที่ถูกสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร Gclub

ความยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชที่เรานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพระมหากษัตริย์องค์ที่๙ของไทยที่เรานั้นมักจะเรียกท่านว่าในหลวงหรือคุ้นชินกันในรัชกาลที่๙นั่นเอง อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในเหตุการณืครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นจุดกำเนิดครั้งใหญ่ในเรื่องของงานศิลปะด้วยการสร้างสเมรุมาศที่มีความยิ่งใหญ่

เป็นสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นมาประหนึ่งเขาพระสุเมรที่ได้มีการรวบรวมความสวยงาม ความวิจิตรตระการตาของหลายหลายศาสตร์ที่รวมกันมาไว้ในผลงานเพียงหนึ่งเดียว เรื่องราวที่มีการสร้างสรรค์และมาเรียงร้อยล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราสเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระองค์ทั้งสิ้น ได้มีการนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานในแต่ละส่วนโดยการจัดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหล่านี้นั้นก็ถูกนำมาจัดวางรอบๆ พระราชพิธีทั้งหมด

งานสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างสรรค์ทางด้านงานประติมากรรมเพื่อประกอบพระเมรุมาศ ซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมนักประติมากรรมและช่างประติมากรรมต่างๆมากมายจากทั่วประเทศและที่มีฝีมือในด้านงานประติมากรรมมาร่วมสร้างสรรค์ความสวยงามในงานมรายิ่งใหญ่และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทีเดียว ทุกคนล้วนช่วยกันในการสร้างสรรคืเพื่อให้ผลงานในครั้งนี้นั้นได้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสวยงามและมีความสมพระเกียรติที่ของพระองค์ที่สุดและยังเป็นการสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

โดยในการเตรียมงาน วางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรมนั้นก็จะมีการวงาตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานและกลุ่มงานต่างๆที่แต่ละคนนั้นมีความถนัด โดยผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของงานประติมากรรมนั้นก้จะเป็นส่วนที่ได้รับความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานด้านประติมากรรมในการประดับพระเมรนั้นให้ออกมาสวยงามอย่างที่สุด

ซึ่งงานที่นำมาสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานในครั้งนี้นั้นก็ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามทางด้านประติมากรรมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม ปราณีตศิลป์ด้วย ซึ่งงานศิลป์แต่ละประเภทนั้นก็จะมีการรับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามของพระเมรุมาศนั่นเอง

งานประติมากรรมที่การสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามสมเกียรตินั้นก็จะเป็นงานประติมากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ที่มีการยึดความเชื่อในเรื่องของพญานาคที่นำมาเป็นต้นแบบในการวร้างสรรค์เป็นหลัก้พราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของน้ำและเป็นเหมือนสะพานสายรุ้งที่มีการเชื่อมต่อโลกมนุษย์และสวรรค์ตามความเชื่อโบราณนั่นเอง

ซึ่งการสร้างสรรค์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่อย่างมาก การสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์ที่สวยงามและมีความปราณีตที่สุด และทุกคนที่สร้างสรรค์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ในครั้งนั้น ก็ล้วนทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายนั้นอย่างเต็มที่และทุ่มเทกับการสร้างสรรค์อย่างมากที่สุด ทำให้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างสวยงามและสมพระเกียรติสำหรับรัชกาลที่๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างที่สุด

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   sa gaming เข้าสู่ระบบ

        ประเทศกัมพูชา นอกจากจะเป็นประเทศที่มีสถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่แล้ว ยังมีเรื่องราวที่สุดสยองและยังเป็นเรื่องราวที่ยังคงสามารถสร้างความสะเทือนใจต่อผู้ที่ได้ฟังเรื่องราวในครั้งนี้ได้อีกด้วย ซึ่งเรื่องราวที่เล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเป็นความโหดร้ายที่มนุษย์ธรรมดาคงไม่สามารถทำได้

ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นมาเกือบสิบปีแล้วแต่ก็เป็นสิบปีที่สร้างความทรมานให้กับชาวกัมพูชา และเป็นเรื่องราวที่สร้างความหวาดกลัวให้กับคนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของทุ่งสังหาร ซึ่งเปรียบเสมือนกับนรกในกัมพูชานั่นเอง

     สำหรับเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อสมัยของนายพล ลอนนอล ซึ่งในสมัยนั้นมีการปกครองแบบเผด็จการ โดยรัฐบาลจะเป็นคนคอยคุมอำนาจทุกอย่าง ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองที่มีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นโดยเป็นการที่นายพล ลอนนอลได้ยึดอำนาจมากจากสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านที่เป็นพลเมืองของประเทศกัมพูชา ต้องหนีไปรวมตัวกันจนจัดตั้งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมา  ซึ่งมีผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มเขมรแดงในครั้งนี้โดย นายพล พต  ซึ่งหลังจากที่มีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานในที่สุดฝ่ายของเขมรแดง

ซึ่งนำโดยนายพล พต ก็ได้รับชัยชนะ สามารถโค่นล้มรัฐบาลของนายพล ลอน นอลได้ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นแน่หลังจากนี้ แต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อ นายพล พต ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มเขมรแดง ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลของนายพล ลอน นอลสำเร็จและอยากที่จะพัฒนาประเทศของตัวเอง จึงได้มีเหตุการณ์ที่กลายมาเป็นโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น เมื่อมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช 1975  หรือเมื่อราวราว 45 ปีที่ผ่านมาแล้ว  ซึ่งความเลวร้ายที่เรากำลังพูดถึงกันนี้เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญ

ซึ่งที่นี่มีสถานกักกันนักโทษที่ชื่อว่า โตสะแลง  โดยมีการเอาโรงเรียนมาดัดแปลงกลายมาเป็นสถานกักกันนักโทษ ซึ่งที่นี่กลุ่มเขมรแดง ของนายพล พต เรียกมันว่า Securrity Prison 21 โดยที่นี่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับขังและทรมานนักโทษโดยเฉพาะ และเมื่อทรมานนักโทษ เสร็จแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะถูกนำตัวไปที่ทุ่งสังหารซึ่งที่ทุ่งสังหารนี้นักโทษจะถูกฆ่าและพวกเขาจะถูกฝังดินไว้ทีนี่เลยซึ่งที่นี่กลายเป็นที่อยู่ของเหล่าดวงวิญญาณมากมายหลายดวงเพราะจำนวนคนที่เสียชีวิตที่ทุ่งสังหารแห่งนี้มีมากถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคน

ปัจจุบันได้มีการขุดพบหัวกะโหลกของคนตายมากมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าแปดพันชิ้น ปัจจุบันที่ทุ่งสังหารแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมประวัติความโหดร้ายที่คนกัมพูชาเคยได้ประสบกับเรื่องเลวร้ายนี้มา ทุกก้าวย่างที่เราก้าวเท้าเดินไปตามสถานที่แห่งนี้ภายใต้ดินจึงยังคงมีโครงกระดูกของเหล่านักโทษมากมายที่ยังคงอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากแค่ไหน 

 

 

ขอขอบคุณ  สมัครยูฟ่าเบท  ที่ให้การสนับสนุน

หลังจากที่กีฬาฟุตบอลโลกได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว จากชาติฟุตบอลที่เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของฟุตบอลจากประเทศอังกฤษ จนกีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมและถูกแพร่กระจายการเล่นกีฬาชนิดนี้ไปอย่างรวดเร็วและทุกมุมโลก จนได้รับการบรรจุเป็นกีฬาสากลที่คนทั่วโลกต้องเล่นกัน และมีกติกาเหมือนกันอย่างชัดเจน จนเมื่อปี พ.ศ.2445 หรือ ค.ศ.1902 นั้นได้มีบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่า จูลส์ ริเมท ชาวบราซิล

ได้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ให้เป็นกีฬาของคนทั้งโลก เนื่องด้วยเพราะกีฬานี้เป็นที่แพร่หลายในโลกแล้ว และมีคนชอบดูและชื่นชอบเป็นอย่างมาก จึงอยากที่จะจัดการแข่งขันที่เรียกว่า ฟุตบอลโลก ขึ้นมา ซึ่งหลังจากนั้นที่ความคิดนี้ได้ถูกเสนอขึ้นมา ก็มีบุคคลหลายฝ่ายช่วยกันทำให้ความคิดนี้เป็นจริง จนอีกยี่สิบแปดปีต่อมา การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก ก็ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1930

ซึ่งประเทศอุรุกวัย รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยการแข่งขันครั้งแรกนั้นมีทีมที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ทั้งหมด 13 ทีม และเจ้าภาพอย่างอุรุกวัย ก็สามารถที่จะคว้าแชมป์นี้ไปครองได้เป็นทีมแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก ซึ่งหลังจากที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นที่ยอมรับและมีการตอบรับจากคนทั่วโลกและได้ความสนใจเป็นอย่างมาก

จึงทำให้มีการกำหนดว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ สี่ปี โดยที่การเป็นเจ้าภาพจะสลับหมุนเวียนกันไป และหลังจากนั้นอีกสี่ปีต่อมา เจ้าภาพครั้งที่สองคือประเทศอิตาลี ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกครั้งที่ทางเจ้าภาพสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้อีก จนทำให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างมีความเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจะทำให้ได้เปรียบในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก จึงทำให้การแข่งขันครั้งที่สามนี้ เริ่มมีประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าภาพกันมากขึ้น ซึ่งครั้งที่สามนี้ประเทศที่ได้รับการรับเลือกเป็นประเทศฝรั่งเศส แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ประเทศฝรั่งเศส คาดหวัง

เพราะทีมชาติอิตาลียังคงร้อนแรงและคว้าแชมป์สมัยที่สองไปได้ ซึ่งจากการแข่งขันครั้งนั้น ฟุตบอลโลกต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลา 12 ปี จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง ถึงจะกลับมาจัดการแข่งขันต่อได้อีกครั้ง โดยประเทศบราซิล รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และประเทศบราซิลนี้เองก็เป็นประเทศแรกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สามสมัย โดยได้ครั้งที่ 4, 5 และ 7 ซึ่งครั้งที่ 6 นั้น

เป็นเจ้าภาพประเทศอังกฤษที่ได้แชมป์คั่นกลางไป จากความสำเร็จที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้การแข่งขันฟุตบอลโลกกลายเป็นกีฬาที่ต้องเกิดขึ้นทุกๆสี่ปีที่คนทั้งโลกเฝ้ารอคอยแล้ว

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

 

         คุณเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาที่เราจะไปตัดผมนั้นคนส่วนใหญ่มักจะทักเราห้ามเรานั้นไปตัดผมในวันพุธโดยบอกกับเราว่าการตัดผมในวันพุธนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นสิ่งอัปมงคลกับชีวิตของเราเองซึ่งในสมัยโบราณนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะไม่นิยมตัดผมกันในวันพุธเนื่องจากมีความเชื่อเรื่องของการตัดผมในวันพุธแล้วเป็นอัปมงคลนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อกันอย่างยาวนานมาหลายร้อยปีแต่ในปัจจุบันนั้น

ค่านิยมในการไม่ตัดผมในวันพุธได้ถูกยกเลิกออกไปแล้วปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าร้านตัดผมส่วนใหญ่นั้นเปิดตัดผมในทุกๆวันรวมถึงวันพุธก็มีผู้คนเข้าไปที่ร้านทำผมพากันตัดผมโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อโบราณอีกต่อไปอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเหตุใดคนจึงมีความเชื่อกันว่าการตัดผมในวันพุธนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำ

  มีประวัติเล่าความเป็นมาในสมัยโบราณอาการว่าในสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือข้าราชการชั้นสูงขุนน้ำขุนนางทั้งหลายต่างก็จะพากันนิยมตัดผมในวันพุธดังนั้นในวันดังกล่าวนั้นช่างตัดผมจะถูกเกณฑ์เข้าไปรับใช้เจ้านายและพระมหากษัตริย์ในพระราชวังกันหมดทำให้บริเวณรอบนอกชาวบ้านจะไม่มีช่างตัดผมคอยบริการตัดผมให้ชาวบ้านในวันพุธนั่นเองโดยในสมัยโบราณจะมีการตั้งกฎเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าช่างตัดผมจะต้องเดินทางเข้าวันทุกวันพุธเพื่อไปตัดผมให้กับพระเจ้า แผ่นดินรวมทั้งขุนนางต่างๆที่ต้องการตัดผมดังนั้นช่างตัดผมที่มีความสามารถและผมได้สวย

ก็จะถูกเรียกตัวเข้าวังทุกคนแล้วจะถูกเรียกตัวให้ไปตัดผมให้กับพระเจ้าแผ่นดินรวมถึงคุณนางเป็นประจำอยู่บ่อยครั้งดังนั้นภายนอกพระราชวังจึงไม่มีช่างตัดผมที่มีความเก่งและตัดผมสวยงามมากพอที่จะคอยทำผมให้กับประชาชนจึงทำให้ประชาชนนั้นไม่มีช่างตัดผมและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาจึงไม่ตัดผมในวันพุธนั่นเอง

และด้วยความเชื่อเหล่านี้ได้มีการพูดต่อๆกันมากลายเป็นว่าการที่ใครไปตัดผมวันพุธนั้นจะเป็นการคิดว่าตนเองนั้นเทียบเป้ากับบุคคลชั้นสูงอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือขุนนางทั้งหลายซึ่งการที่คนสมัยโบราณคิดอย่างนี้เพราะว่ามีความนับถือพระเจ้าแผ่นดินและขุนนางโดยคิดว่าตนเองนั้นเป็นทาสผู้ต่ำต้อยไม่สมควรไปเทียบตนเสมอทำให้คนส่วนใหญ่นั้นจึงไม่ตัดผมในวันพุธและเลือกที่จะไปตัดผมในวันอื่นแทนนั้นเองต่อมาก็มีการแปลเจตนารมณ์ของการตัดผมวันพุธออกไปกลายเป็นว่าหากใครตัดผมวันพุธแล้วจะทำให้เกิดความซวยเป็นความไม่เป็นสิริมงคลทำให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาหลายๆคน

จึงเลือกที่จะตัดผมวันพุธและเลือกไปตัดผมคนอื่นแทนแต่สำหรับในปัจจุบันนี้ความเชื่อด้านเหล่านี้นั้นได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นความเชื่อสมัยใหม่ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นก็สามารถเลือกที่จะตัดผมได้ทุกวันโดยไม่ได้เน้นว่าจะตัดวันไหนหากสะดวกวันไหนก็มักจะเข้าร้านตัดผมกันโดยที่ไม่ยึดว่าจะไม่ตัดผมวันพุธนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์

สถานการณ์โควิด19 ที่ถูกนำมาเสนอผ่านสามโมเดล หลังจามีการถูกนำไปคำนวณเปรียบเทียบกับโรคระบาดในอดีตนั้น โดยโมเดลนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสามโมเดลด้วยกัน โดยตัวแรกนั้นจะเป็นโมเดลที่มีชื่อว่า Peaks and Valleys ลักษณะของมันนั้นน่ากลัวมาก เพราะมีลักษณะโมเดลที่เป็นคลื่นสูงเป็นระลอก มีลักษณะคล้ายคลื่นน้ำทะเล โดยคลื่นช่วงแรกนั้นก็คือช่วงที่เกิดโรคระบาดอย่างโควิด19นั่นเอง ที่การเกิดขึ้นและลดจำนวนลงในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับมาตรการการป้องกันของโรคระบาดต่างๆและการป้องกันSocial Distancingหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม การล็อคดาวน์ต่างๆ

เมื่อมีการติดเชื้อและแพร่ระบาดลดลงแต่ละประเทศก็จึงเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนั่นเอง และจึงเป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดซ้ำได้เป็นระลอกสองและเกิดเป็นคลื่นสูงอีกครั้งได้ปละเป็นเหตุทำให้แต่ละประเทนั้นต้องใช้มาตรการในการล็อดดาวน์หรือมาตรการต่างๆในการป้องกนที่เข้มข้นขึ้นอีกครั้งและหลังจากนั้นก็จะเกิดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อลงอีกครั้งและเกิดมาแพร่ระบาดใหม่เมื่อเริ่มมีการผ่อนคลายและลดมาตรการต่างๆลงก็จะเกิดการขึ้นๆลงๆแบบนี้อยู่ได้1-2 ปีได้ด้วยกันทีเดียวและผู้คนก็อาจจะเกิดความเคยชินนั่นเองแน่นอนว่าโมเดลนี้นั้นไม่ใช่โมเดลที่ดีเลยนั่นเอง

โมเดลถักมาคือโมเดลจำลองแบบที่สอง คือ Fall Peak เป็นโมเดลที่ค้อนข้างมีความน่ากลัวเช่นกัน โดยคลื่นลูกแรกของโมเดลนี้นั้นเกิดขึ้นแล้วในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนในปี2020ที่ผ่านมา และเข้าสู่สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นหลังจากเริ่มจะผ่าช่วงฤดูใบไม้ผลิไปก็เริ่มมีอัตราในการติดเชื้อและแพร่ระบาดต่ำลงอย่างไรก็ตามเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกลางปีจนถึงปลายปี

เมื่อฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวผ่านเข้ามาก็จะเกิดการกลับมาระบาดครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งที่เป็นคลื่นระลอกใหม่ที่มีความใหญ่และหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนั่นเอง และเกิดการติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นจนทำให้คลื่นในโมเดลนี้นั้นสูงมากเลยทีเดียว โดยโมเดลนี้นั้นนักวิจัยคาดการว่าจะมีลักษณะการระบาดคล้ายกับโรคระบาดไข้หวัดใหญ่นั่นเอง

ลักษณะของโมเดลที่สามคือ Slow Burn เป็นโมเดลในลักษณะที่คลื่นแรกนั้นมีการเกิดในช่วงต้นปี2020และมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีพบการแพร่ระบาดที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆนั่นเอง แต่ละสังคมนั้นจะเกิดความปกติใหม่หรือที่เรานั้นเรียกกันว่าNew Normal นั่นเองถึงแม้จะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดเช่นห้ามออกจากบ้าน แต่ประชาชนจะต้องใช้ชีวิตด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ การเว้นระยะห่างทาสังคม เพื่อป้องกันการเกิดการระบาดครั้งใหญ่อีกนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์

          เป็นอีกหนึ่งตำนานที่มีการเล่าขานกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักซึ่งถ้าหากใครเคยเดินทางผ่านเส้นที่จะไปจังหวัดชลบุรีแล้วก็เพิ่งจะเห็นภูเขาลูกหนึ่งซึ่งบริเวณภูเขานั้นจะมีหน้าผาและที่นี่มักจะมีผู้คนพากันไปกราบไหว้ขอพรกันอยู่เป็นประจำโดยนักท่องเที่ยวที่ไปขอพรส่วนใหญ่มักจะเน้นขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักและเรื่องของการคลาดจากภยันอันตรายต่างๆอย่างไรก็ตาม

ก่อนที่เขาสามมุกจะถูกตั้งชื่อว่าเขาสามมุขนั้นไม่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ไม่สมหวังในความรักทำให้ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ถูกความตายมาพรากจากกันและสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตนั้นก็กลายมาเป็นชื่อเรื่องราวตำนานความรักในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสมัยตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาว่ากันว่าที่บริเวณแห่งนี้มีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าสามมุกเธอเป็นคนที่มีฐานะยากจนและอยู่กับยาย

เนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้วและมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าแสนซึ่งบ้านของฝ่ายชายที่ชื่อว่าแสนนั้นเป็นบ้านของคนที่มีฐานะร่ำรวยพ่อของเขาเป็นกำนันที่ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามพรหมลิขิตก็ทำให้คู่ได้มาเจอกันเมื่อแสนเล่นว่าวแล้วมาตกลงที่หน้าที่สามมุกกำลังนั่งอยู่ แต่คนทั้งคู่ได้เจอกันก็เกิดรู้สึกชอบพอกันและรักกันเรื่อยมาโดยมีการมาสาบานตนกันที่บริเวณหน้าผาว่าจะรักกันชั่วนิรันและหากใครผิดคำสาบานคนๆนั้นจะต้องมาตายตรงที่หน้าผาแห่งนี้อย่างไรก็ตามเรื่องราวความรักของคนสมัยก่อนนั้น

หากมีฐานะที่แตกต่างกันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นเมื่อพ่อของแสนรู้เรื่องดังกล่าวขึ้นจึงได้มีการบังคับให้แสงแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นในวันแต่งงานของแสนนั้นเองสามมุขได้เรื่องว่าแสนนั้นได้หนีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเพื่อให้ เกิดความมั่นใจสามมุกจึงเดินทางไปที่งานแต่งงานของแสนและพบว่าแสงกำลังจัดงานแต่งงานจริงๆสามมุกจึงถอดแหวนที่แสนเคยให้คืนและเธอก็วิ่งหนีไปกระโดดหน้าผาตายส่วนตัวแสนนั้นก็วิ่งตามสามมุกออกมาและมากระโดดหน้าผาตายตามสามมุขไปทำให้พ่อของแสนนั้นเสียใจที่เป็นต้นเหตุทำให้แสนฆ่าตัวตาย

สิ่งไหนนำข้าวของเครื่องใช้มาวางและมีการตั้งศาลซึ่งปัจจุบันนั้นสารดังกล่าวชาวบ้านเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่สามมุขเดินมักจะมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของการแล้วคลาดปลอดภัยเนื่องจากว่าชาวประมงส่วนใหญ่มักจะต้องเดินทางออกทางทะเลเกรงกลัวว่าจะมีคลื่นลมแรงแล้วทำให้เรืออับปางจึงมาขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามมุขซึ่งทุกคนก็จะสมหวังตามที่ขอทำให้เรื่องราวตำนานความรักของเจ้าแม่สามมุกนั้นคงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  holiday palace สมัคร

ฝีมือการนวดของดับตูนทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาระสุขเข้ามาดูแลและเมื่อเห็นถึงความสามารถความตั้งใจจริงในการอุทิศตัวเป็นตำรวจจิตอาสาและยังผ่านการอบรมอย่างถูกต้องจึงให้การสนับสนุน ขณะที่    ผู้บังคับบัญชาเตรียมให้ดับตูนเป็นต้นแบบแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนางานด้านบริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมองว่าการนวดของดับตูนไม่ขัดกับงานตำรวจ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ด่าตูนอุทิศตัวนวดให้กับชาวบ้าน

โดยไม่เรียกร้องผลตอบแทนเพราะเขามองว่าการช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยให้กับชาวบ้านนั้นถือเป็นการดูแลทุกข์สุขของประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งแม้รูปแบบจะแตกต่างจากตำรวจคนอื่นอื่นแต่เค้าก็ภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้มาช่วยเหลือชาวบ้านถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บางกรณีอาจเกิดความผิดปกติของกระดูก

เราก็จะแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับกระดูก บางรายเป็นเพราะกล้ามเนื้อ บางรายเป็นเพราะเส้นประสาทหรือเส้นเอ็นที่มีอยู่มากมายตามร่างกายเมื่อเราสัมผัสกับผู้ป่วยก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าสาเหตุของอาการเจ็บปวดนั้นมาจากอะไร หากเราสามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุได้การแก้ไขอาการก็จะทำได้ง่ายขึ้นและเราจะไม่แก้อาการแบบเดาสุ่มสะเปะสะปะเพราะนั่นจะทำให้อาการรักสาไม่บรรลุผล

หากใครหลายหลายคนที่กำลังมองหาหมอนวดจับเส้นเก่งเก่งสักคนเพื่อรักษาบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนายดาบตำรวจจิตอาสาท่านนี้จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศที่มีจำนวนไม่น้อยต่างเดินทางมายังป้อมตำรวจ ตำบลคลองพระยาบันลือ-สิงหนาถ ใน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ ที่ถูกใช้เป็นสถานที่นวดให้กับชาวบ้านแทบทุกวันเพื่อรับบริการนวดแผนไทยจากดาบตูนเนื่องจากพวกเขาชื่นชอบฝีมือการนวดของนายดาบตำรวจผู้คิดตั๋วนวดให้กับชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ใครสนใจอยากใช้บริการหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับอาการที่ตนเองเป็นอยู่สามารถเดินทางไปปรึกษาตลอดจนนวดบำบัดคลายความทุกข์ทรมาณกลับดาบตูนได้โดยสถานที่ให้บริการนวดจับเส้นกดจุดหยุดอาการเจ็บปวดตั้งอยู่ด้านหลังป้อมตำรวจ ตำบลคลองพระยาบันลือ-สิงหนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแม้จะเป็นป้อมสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ก็ตั้งอยู่ห่างจากวัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แค่เพียงประมาณ 2 กิโลเมตรเท่านั้น

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 40-50 ปีที่แล้ว มีชายคนหนึ่งเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ที่จังหวัดแพร่ ตอนนั้นชายหนุ่ม ยังอยู่ปีที่ 1 ตอนนั้นชายคนนั้นอยู่ในหอในกับเพื่อนๆตอนนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ การเกิดเหตุน่าจะประมาณปีที่ 2  ชายคนนั้นเริ่มออกไปหาเหล้ากิน และไปกับรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มันก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายหนุ่มคนนั้นกินเหล้าอย่างสำราญจนลืมเวลาพอเขาหันไปดูนาฬิกาก็เห็นว่านี่มัน 22:00 นแล้ว

หลังจากนั้นเขาก็รีบ กินเหล้าให้เสร็จเร็วๆก็กลับหอไวไว ตอนนั้นกำลังประมาณตอน  22:00 น.ตอนที่ชายหนุ่มกำลังขับรถกลับหอได้ไปเจอชายชราขายไอติม อยู่แถวๆหอของเขา ชายหนุ่มคนนั้นจึงจอดรถและถามว่า”ทำไมยังไม่กลับอีกหรอครับลุงมืดค่ำป่านนี้” (แล้วเขาก็คิดเล่นๆว่าสงสัยเมาจนกลับไม่ไหว )

เพราะลุงคนนี้ชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนที่ขายของเหมือนกันแต่ลุงคนนั้นก็ไม่ได้ตอบได้แต่ยิ้มและช่วนผู้ชายคนนั้นให้มาคุยด้วยเพราะว่าลุงเหงามากไม่มีเพื่อนคุยเลยเพื่อนของเขาก็กลับไปแล้วเขากำลังจะกลับบ้านพอดีมาคุยเป็นเพื่อนเขาหน่อยได้ไหม แต่ชายหนุ่มคนนั้นปฏิเสธเพราะเขาทั้งง่วงเมาเขาง่วงมากจนเกือบจะหลับคารถ “เขาจึงตอบว่าไม่เอาอะครับลุงผมง่วงแล้วขอนอนก่อนพรุ่งนี้ผมยังต้องไปเรียนอีกไว้ค่อยมาคุยกันวันหลังนะครับ ”หลังจากนั้นผมก็ขี่รถเข้าหอของผมไปเขาหลับปุ๋ยยังสบายใจไม่ได้คิดอะไรมาก  พอตอนเช้าผมก็ลุกขึ้นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมตัว

ที่จะไปเรียนคนนั้นเดินออกจากหอประมาณ22:00 น พอกำลังจะเดินผ่านสามแยกก็เห็นเจ้าหน้าที่และพระยืนอยู่ตรงทางสามแยกชายหนุ่มจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ เจ้าหน้าที่ว่าตอบว่าตรงนี้เป็นที่ของลุงขายไอติมแกเมามากจนขับรถชนเสาไฟฟ้าตาย ตอนประมาณ  19. 00 นของเมื่อวานน่าสงสารแกมากแกยังมีลูกชายที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยน่าสงสารพที่แกไม่ได้เห็นลูกชายเขาโต “ชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าแต่ผมคุยกับแกตอนประมาณ22:00 นอยู่เลยแกจะมาตายได้อย่างไร”แต่เจ้าหน้าที่และพระก็ยังยืนยันว่า แกตายจริงๆ

จึงได้นิมนต์พระมาทำพิธี เชิญวิญญาณของแกให้ไปสู่สุคติ ชายหนุ่มคนนั้นกลัวมากเขากลัวจนเกือบช็อคตายในใจเขาก็คิดว่าตายได้อย่างไร ตอนนั้นยังคุยกันอยู่เลยทำไมถึงตายได้และยังมาตายตอน 1 ทุ่มอีกชายหนุ่มคนนั้นกลัวมากจนสิ้น สติ   และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครเห็นลุงขายไอติมอีกเลยและทุกๆวันชายหนุ่มคนนั้นจะมากรวดน้ำให้แก่ลุงขายไอติมตลอดเวลาจนเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็ยังทำไม่ลืม

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100

       หากเรียกว่าท้าวสุรนารีหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูแต่หากพูดถึงแม่ย่าโมแน่นอนว่าทุกคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่นับถือของชาวเมืองจังหวัดนครราชสีมาถึงขนาดที่ชาวเมืองนครราชสีมานั้นได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารีเอาไว้กันเลยทีเดียวซึ่งประวัติความเป็นมาของท่านนั้นแต่เดิมท่านมีนามว่า โม ซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานั่นเองโดยบิดาของท่านชื่อนายกีบส่วนมารดาของท่านชื่อนางบุญมาซึ่งทั้งคู่ก็เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันหลังจากที่ท่านโตเป็นสาวท่านก็ได้แต่งงานกับปลัดเมืองนครราชสีมา

ซึ่งหลังแต่งงานแล้วท่านได้รับบรรดาศักดิ์มาเป็นคุณหญิงซึ่งคนจะรู้จักท่านในนามคุณหญิงโม ประวัติของคุณหญิงโมนั้นมีการเล่าขานถึงความเป็นหญิงที่เด็ดเดี่ยวเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีความกล้าหาญร่วมกันปกป้องบ้านเมืองประวัติของท่านเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นเป็นปีพ.ศ 2365 ว่ากันว่าในปีดังกล่าวนั้นเวียงจันทน์ซึ่งขนาดนั้นถูกปกครองด้วยเจ้าอนุวงศ์ต้องการที่จะยกทัพเข้ามาตีกรุงเทพฯโดยในขณะนั้นเจ้าอนุวงศ์ได้ทำการก่อกบฏขึ้นและนำทัพจากเวียงจันทน์เดินทางไปกรุงเทพฯซึ่งจะต้องเดินทางผ่านเมืองนครราชสีมานี่

ก็คือโคราชของเรานั่นเองโดยระหว่างที่เจ้าอนุวงศ์ไม่มีการยกทัพใกล้จะมาถึงนครราชสีมานั้นเป็นช่วงจังหวะที่ 9 พระยาและพระยาปลัดของเมืองนครราชสีมาไปธุระที่ต่างเมืองไม่มีใครอยู่ที่เมืองทั้งคู่จึงทำให้ไม่ทราบเหตุมาก่อนว่าเจ้าอนุวงศ์มีการก่อกบฏแล้วกำลังจะผ่านมาทางนี้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเจ้าอนุวงศ์เพื่อเดินทางผ่านไปทางไหนก็กวาดต้อนผู้คนชาวบ้านคุณหญิงคุณนายทั้งหลายให้มาเป็นเชลยของตนเองมาถึงเมืองนครราชสีมาทางคุณหญิงโมและคนอื่นๆก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านของตนเอง

คุณหญิงโมจึงได้มีการคิดอุบายขึ้นมาด้วยการประสานงานร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านที่ถูกจับกุมเป็นเชลยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงด้วยการพยายามถ่วงเวลาไม่ให้ทับของพระเจ้าอนุวงศ์นั้นเดินทางไปถึงกรุงเทพฯเร็วโดยวิธีที่ผู้หญิงโมคิดขึ้นมานั้นเป็นการให้ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงพยายามมอมเหล้าทหารที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าอนุวงศ์หลังจากที่ทหารเมาเหล้าไม่ได้สติเชลยที่เป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงต่าง

ก็ร่วมมือกันต่อสู้กับทหารลาวจนในที่สุดทหารภายใต้การบังคับการของพระเจ้าอนุวงศ์ก็พ่ายแพ้ให้กับกองทัพของคุณหญิงโมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ตอบแทนคุณงามความดีของคุณหญิงโมด้วยการเปลี่ยนยศให้เป็นท้าวสุรนารีเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณหญิง ช่วยเหลือประเทศชาติและประชากรและยังเป็นการยกย่องให้เห็นถึงความรักชาติที่คุณหญิงโมมีให้กับประเทศชาติของเรา

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ดูบอล