เป็นเวลามากกว่าใช้นานที่งานศิลปะต่างๆได้ถูกสะท้อนถึงจิตใจผู้คนวัฒนธรรมต่างๆในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของลักษณะของรูปแบบของผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือผลงานต่างๆก็ถูกแสดงส่งงานศิลปะทั้งสิ้น การศึกษารูปแบบงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยก่อนหรือแม้แต่จะเป็นในยุคสมัยปัจจุบันงานสปาต่างๆที่ถูกถ่ายทอดโดยถูกเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเพื่อแสดงออกถึงการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ว่ามีลักษณะ

อย่างไรถึงแม้จะเป็นการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมอย่างไร การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไม่อยากทำให้งานศิลปะทั้งสิ้นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการทำงานของงานศิลปะก็มีการวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ในยุคเริ่มต้นการศึกษาต่างๆคือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันของผู้คนในตลาดหรือไม่ และงานศิลปะต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆของจิตรกรมากมาย ลักษณะของการทำงานต่างๆเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนขึ้นมาให้เห็นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่รูปแบบของงานศิลปะต่างๆคือส่วนประกอบของความเชื่อทางด้านวัฒนธรรม

หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดรวมถึงศาสนาต่างๆ ก็มีส่วนร่วมในงานศิลปะทั้งสิ้นเพราะการทำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกยุคสมัยหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาถึงแนวคิดต่างๆ ที่ผมบอกให้เห็นถึงว่าผู้คนที่อยู่ในยุคสมัยต่างๆมีลักษณะทางแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะของการทำงานอย่างไรก็ตาม ที่นาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างลักษณะของงานต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นในที่ประจักษ์โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแนวคิดต่างๆของงานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดต่างๆมากมาย รูปแบบและการพัฒนาของงานต่างๆเหล่านี้

เพราะจิตกรต่างๆในทุกยุคสมัยก็มีลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป หรือแม้แต่จะเป็นการนำเสนอผลงานต่างๆซึ่งในยุคโบราณผลงานต่างๆถูกจัดแสดงในสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศาสนา สถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่เมื่อยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงไปการส่งเสริมงานสินค้าต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันในยุคปัจจุบันเราสามารถพบเห็นในส่วนของการศึกษาต่างๆได้

ในศูนย์วัฒนธรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นของศิลปะ รวมถึง Academy ต่างๆที่มีการจัดแสดงมากมาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้จึงทำให้การศึกษาทั้งสิ้นยังคงอยู่และมีการพัฒนาตลอดเวลาประกอบกับรูปแบบในการเข้าถึงของผู้คนในยุคปัจจุบันมีความง่ายมากยิ่งขึ้นในการเข้าถึงการศึกษาต่างๆมากมาย จนเป็นรูปแบบนี้ปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความนิยมในการไปศึกษาวัฒนธรรมหรือศิลปะในสถานที่ต่างๆ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

ลักษณะของอาชีพด้านต่างๆมีลักษณะที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางความคิดหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการทำงานต่างๆทางด้านศิลปะจิตรกรรมต่างๆ มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความคิดถึงแม้จะเป็นความรู้สึกต่างๆซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยแสดงออกถึงลักษณะที่โดดเด่นของบรรยากาศที่สะท้อนออกถึงความต้องการของผู้คนต่างๆ

ซึ่งณตอนนี้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างงานต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงลักษณะแนวคิดถึงผู้คนในอดีตหรือแม้แต่จะไปในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของศาสนาที่ เป็นยุคสมัยต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะ

หรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆบทกวีบทกลอนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะหรือว่าอีก ศิลปะแขนงหนึ่งที่แสดงออกถึงความต้องการทางอารมณ์หรือไม่แสดงความรู้สึกอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนางานไม่ว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการทำงาน การพัฒนาการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะงานรวมทั้งที่เป็นแนวคิดของผู้คนต่างๆที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งยังมีในส่วนของเทคนิคต่างๆในการทำงานอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของผู้คนในอดีตเพราะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์รวมถึงแนวคิด

หน้างานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่เสมอ ผู้คนต่างก็มีส่วนในการพัฒนารูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นข้อสำคัญต่างๆทางด้านความคิดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาหรือไม่ ประวัติศาสตร์ต่างๆก็ถูกจดบันทึกลง ผู้คนส่วนใหญ่มีลักษณะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานศิลปะสิ้นอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่

มีการพัฒนาการทำงานการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะว่างานศิลปะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบงานต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะในการทำงานของผู้คนแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานอย่างไรก็ตามผู้คนหรือมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็มีลักษณะในการทำงานที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งช่วยผู้คนมีการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการติดต่อสื่อสาร งานศิลปะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการตอบสนองความต้องการในการทำงานมนุษย์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแนวคิด

หรือแม้จะเป็นลักษณะในการเข้าถึงรูปแบบความเชื่ออยู่ตลอดเวลานี้จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ศิลปะเป็นรูปแบบที่มีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สามารถเข้าถึงกับผู้คนแต่ยุคสมัยใดหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

สนับสนุนโดย      ีดฟิำะ

องค์ประกอบภาพนั้นถือว่าจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ภาพนั้นเกิดความสมดุลและสวยงาม การจัดองค์ประกอบภาพนั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่างภาพเท่านั้นแต่ในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก การจัดองค์ประกอบจึงถือได้ว่ามีประโยชน์และเป้นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆคนที่ชื่นชอบและกำลังเรียนรู้ในการถ่ายภาพ เพื่อให้การถ่ายภาพนั้นสนุกและสวยงามมากขึ้น

การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายนั้นคือการจัดวางวัตถุต่างๆในภาพที่เราต้องการจะถ่ายนั้นให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดซึ่งเมื่อมีการจัดองค์ประกอบนั้นภาพที่เราจะถ่ายจะกลายเป็นภาพที่ดูศิลปะและสวยงามได้เลยในทันทีเหตุผลที่การจัดองค์ปรพกอบภาพนั้นมีความสำคัญก็เพราะว่าสิ่งนี้แสดงถึงความตั้งใจในการถ่ายภาพ ไม่ใช่เพียงการมีกล้องและก็หยิบขึ้นมาถ่าย

เพื่อให้ผ่านไปๆเท่านั้น ซึ่งแน่นนอก็อาจจะสามารถทำได้แต่บอกเลยว่าภาพที่เราตั้งใจถ่ายและมีการจัดองค์ประกอบนั้นจะมีความสวยงามมากกว่าภาพถ่ายที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจแน่นอนและยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับภาพถ่ายนั้นด้วย

หลักการสำหรับการจัดวางองคืประกอบภาพนั้น หลักการแรกที่สำคัยก็คือหลักการการวางจุดสนสิ่งนี้จะเป้นความตั้งใจที่เรานั้นจะให้วุตถุใดวัตถุหนึ่งในภาพนั้นมีความเด่นชัดและสามารถดึงดูกความสนใจจากผู้ชมได้ ยกตังอย่างเช่น สิ่งของที่เราต้องการให้เด่นชัด คน หรือ ดอกไม้เป็นต้น ถ้าหากต้องการให้อะไรเด่นชัดก็วางสิ่งที่น่าสนใจให้อยู่ในจุดสนใจนั่นเอง โดยจุดสนใจนั้นจะต้องอยู่ในจุดที่แสดงอารมร์และความน่าสนใจได้อย่างเด่นชัดให้ผู้ชมนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าเรานั้นต้องการที่จะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับภาพถ่ายภาพนี้

กฎสามส่วน ถือว่าเป็นกฎขั้นพื้นฐานสำหรับการถ่ายรูปเลยก็ว่าได้ กฎนี้นั้นก็คือการวางตำแหน่งของภาพหรือสิ่งที่ต้องการจะถ่ายให้อยู่ในส่วน2ต่อสาม ทั้งในลักษณะการถ่ายแนวตั้งและการถ่ายแบบแนวนอนและจุดสนใจของภาพนั้นจะต้องอยู่ระหว่างแนวเส้น1และสามของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายทะเล

ถ้าหากจะถ่ายโดยใช้กฎสามส่วนนี้นั้นก็จะแบ่งได้โดย ท้องฟ้าและพื้นดินจะถูกแบ่งสัดส่วนโดยมีพื้นดิน1ส่วนต่อท้องฟ้าสองส่วน เพื่อเป็นการเน้นให้ผูที่ชมนั้นได้รับรู้ถึงความสวยงามของท้องฟ้าที่ผู้ถ่ายต้องการจะสื่อออกไปนั่นเอง และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ จุดตัดเก้าช่องเป็นการเกิดจุดตัดสี่จุด

และถ้าหากต้องการให้ภาพถ่ายของเรานั้นมีความน่าสนใจการใช้จุดตัด9ช่องไปวางบนสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายก็จะเป็นการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งก็สามารถจะไปวางไว้บนส่วนใดของภาพถ่ายก็ได้โดยที่ภาพถ่ายนั้นจะต้องทับจุดตัดจุดใดจุดหนึ่ง และนี่ก้เป็นองค์ประกอบในการถ่ายภาพง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในการถ่ายรูปในชีวิตประจำวันได้

 

 

ขอบคุณ   จีคลับ คาสิโน   ที่ให้การสนับสนุน

คำว่าศิลปินและนักดนตรีไส้แห้งนั้นคงจะเป็นคำที่คนส่วนใหญ่มักจะพูดกับคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้หรือเป็นคำที่เรานั้นมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ แต่ถ้าหากศิลปินและนักดนตรีนั้นหาแนวทางหรือในสิ่งที่ตัวเองเป็นและชอบจริงๆได้นั้นคำว่าศิลปินและนักดนตรีก็จะไม่ไส้แห้งอีกต่อปื หลายๆครั้งเรามักจะเห็นคนที่ชื่นชอบในด้านดนตรีศิลปะหรือคนที่ประกอบอาชีพที่ตัวเอง

ชอบเหล่านี้ผันตัวจากอาชีพเหล่านี้และไปประกอบอาชีพอื่นที่ตัวเองนั้นไม่ได้ชอบเพื่อหาเงินในการเลี้ยงปากท้องนั่นเอง เราจะทำอย่างไรให้เรานั้นได้ทำในอาชีพที่ตัวเองรักและเป็นอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงปากท้องและครอบครัวของเราได้ให้เรานั้นเป็นคนที่ประกอบอาชีพการเป็นศิลปินและนักดนตรีที่ไม่ไส้แห้งอีกต่อไป

การที่เราจะเป็นศิลปินและนักดนตรีที่ดีและมีคุณภาพได้นั้นที่สำคัญประกอบอาชีพด้วยความสบายใจในการที่ทำอาชีพที่ตัวเองนั้นรักและสามารถเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักได้นั้นจะต้องมีคุณบัติหรือจะต้องปฎิบัติดังนี้เพื่อให้เรานั้นได้ทำในอาชีพศิลปินและนักดนตรีได้ เริ่มขจากข้อแรกและข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือการใช้สื่อโซเชียล

ซึ่งปัจจุบันสื่อโซเชียงนั้นก็มีมากมายหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คหรือเพจเฟสบุ๊คนั่นเอง เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับผลงานของเรา เป็นช่องทางที่ทำให้เรานั้นมีการเคลื่อนไหวในการทำงานและเป็นช่องทางที่ทำให้มีคนสามารถติดตามเราได้และรู้จักเรามากขึ้น

ช่องทางต่อมาคือช่องทางยูทูปถือว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นช่องทางยูทูปฟเป็นช่องทางที่ใช้สำหรับแสดงผลงานให้คนนั้นเข้ามาดูหรือติดตามเรายิ่งยอดวิวคนดูเรามากเท่าไหร่และคนติดตามเรามาก เราก็มีโอกาสที่จะได้รายได้จากการทำช่องยูทูปด้วย ซึ่งช่องทางนี้ถือว่าเป็นสองช่อทางยอดนิยมและเป็นช่องทางที่มีคนดูจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็นอินสตราแกรมและทวิตเตอร์ถึงแม้จะไม่ได้มียอดผู้เล่นมากเท่าเฟสบุ๊คและยูทูปแต่การกระจายข่าวหรือผลงานผ่านช่องทางเหล่านี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เรานั้นจะสร้างโปรไฟล์ของเราให้เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น

อีกหนึ่งสิ่งที่ศิลปินและนักดนตรีนั้นต้องมีนั่นก็คือความขยัน ความตั้งใจและความอดทนเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ศิลปินและนักดนตรีนั้นไม่ไส้แห้งอีกต่อไป เพราะบางคนอาจจะเป็นศิลปินและนักดนตรีประเภทที่นอนรองานทำให้ไม่มีงานเข้ามานั่นเอง แต่ในยุคนี้นั้นคนที่จะรอดคือคนที่วิ่งเข้าหางานและเป็นคนที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

เพราะเมื่อผลงานเรานั้นมีความแตกต่างและโดดเด่นแน่นอนว่างานก็จะเข้ามาหาเราในจำนวนมากนั่นเอง ดังนั้นแล้วการเป็นศิลปินและนักดนตรีนี่นไม่จำเป็นจะต้องไส้แห้งเสมอไป เพราะศิลปินและนักดนตรีก็มีคนที่เขานั้นประสบความสำเร็จมากมาย

 

 

สนับสนุนโดย   จีคลับ สล็อต มือถือ

หลายคนอาจจะประสบกับปัญหาอย่างการเลือกกล้องแน่นอนเนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบันนี้นั้นกล้องถ่ายรูปถือว่ามีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างมาก เพราะเรานั้นใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจากกล้องถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องที่เป็นอุปกรณ์โดยพาะรวมถึงกล้องมือถือด้วย เนื่องจากความต้องการและการใช้งานจำนวนมากจึงทำให้แบรนด์ที่มีการผลิตกล้องนั้นมีการผลิตกล้องออกมามากมายทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่

ก็แข่งขันกันอย่างสูงในตลาดกล้องด้วย เนื่องจากปัจจุบันคนเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการพกพาทำให้การออกแบบนั้นจะมีขนาดเล็กและแบรนด์ที่ผลิตโทรศัพท์นั้นก็ไม่พลาดที่จพเข้าร่วมแข่งขันในศึกการตลาดของกล้องครั้งนี้ด้วย ทำให้ทั้งกล้องอุปกรร์ต่างๆนั้นมีการแข่งขันระหว่างโทรศัพท์มือถือด้วย

แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ทุกคนมักจะทราบกันดียู่แล้วว่ากล้องทรศัพทน์นั้นไม่มีความสามารถและคุณภาพเท่ากล้องในระดับฟูเฟลมอย่างแน่นอน แต่หสกพูดถึงในเรื่องความสะดวกสบายในการพกพานั้นก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของโทรศัพท์ด้านกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันนั้นสุดยอดและเป็นที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้สะดวกและเป็นสิ่งที่เรานั้นมักจะพกไปในทุกที่อยู่แล้วนั่นเอง ดังนั้นในบางครั้งในเรื่องการเลือกกล้องเพื่อถ่ายรูปนั้นก็มักจะเป็นปัญหาในการเลือกใช้ของคนในยุคนี้อย่างมากเลยทีเดียว

ดังนั้นแล้วเราจะมีวิธีการเลือกกล้องอย่างไรให้ได้กล้องที่ชอบและเป็คที่ใช้ ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการทดสอบตัวเองว่าตัวเองนั้นชอบกล้องแบบใดและต้องความสะดวกในการพกพาในระดับไหน รวมถึงความซับซ้อนในการใช้งานสามารถใช้งานได้ซับซ้อนขนาดไหนด้วย เพราะในบางคนอาจจะไม่ชอบการซับซ้อนในการใช้กล่องถ่ายรูป

สำหรับคนที่ต้องการพกพาสะดวกและไม่ซับซ้อนนั้นก้อ่าจจะเลือกเป็นกล้องถ่ายรูปที่มีรูปร่างและขนาดที่เล้กและกะทัดรัดสามารถจับได้อย่างคล่องมือและพกพาสะดวกด้วยซึ่งกล้องในระดับนี้นั้นก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของคุณภาพมากมายนักและต้องการความสะดวกสบายในด้านการพกพาและถ่ายรูปก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งกล้องในระดับคอมแพ็คและกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้เป็นต้น

เพราะทั้งสองแบบนั้นทั้งกล้องคอมแพ็คและกล้องโทรศัพท์มือถือนั้นก็ล้วนแต่เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่เน้นในเรื่องคุณภาพของรูปและต้องการความสะสดวสบายในการใช้และการพกพานั่นเอง

ขนาดของกล้อง จำเป็นต่อการใช้งานมากเพราะถ้าหากขนาดใหญ่เกินไปก็จะทำให้เรานั้นไม่อยากพกหรือแบกไปนั่นเองดังนั้นแล้วก็ต้องดูว่าเรานั้นจำเป็ต้องใช้กล้องทำอะไรและเรานั้นพกกล้องไปในที่ใดบ้าง

สิ่งต่อมาก็คือการเวทกันในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นเช่นคุณภาพของภาพและการใช้งานต่างๆ เราจะต้องดูว่าเรานั้นต้องการคุรภาพภาพระดับไหนและต้องการใช้งานในด้านใดบ้าง ถ้าหากต้องการรูปที่มีคุรภาพและละเอียดการใช้กล้องนั้นก้จะเหมาะมากกว่าการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือหรือหากเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักแนะนำเลยว่ากล้องน่าจะเหมาะสมและใช้คุ้มค่ามากกว่า 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

ผู้หญิงที่ถือว่าเป็นเพศที่มีความเรื่องเยอะในการถ่ายรูปมากเพราะเนื่องจากเหล่าผู้หยิงนั้นต้องการให้การถ่ายรูปหรือภาพถ่ายของเธอนั้นออกมาดีและสวยงามที่สุดนั่นเอง ซึ่งการที่เธอนั้นมีภาพถ่ายที่สวยๆในการลงโซเชียลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของเธอได้อีกหนึ่งวิธี ถึงแม้ว่าตัวจริงนั้นจะไม่ได้สวยอย่างในภาพถ่ายก็ตามแต่ภาพถ่ายนั้นจะต้องออกมาสวยที่สุด

ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นความหนักใจของคนถ่ายภาพ มาดูกันว่าถ่ายภาพอย่างไรห้ผู้หญิงนั้นถูกใจได้อย่างไร ซึ่งก็มีเทคนิคในการถ่ายภาพที่น่าสนใจอยู่ 5 เทคนิคที่จะทำให้ภาพถ่ายนั้นถ่ายออกมาได้โดนใจผู้หยิงมากที่สุด

ถ่ายอย่างไรให้ไม่อ้วน ความอ้วนถือว่าเป็นภัยคุกคามของผู้หญิงมาก ยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนอยู่แล้วนั้น หากถ่ายภาพออกมาและอ้วนกว่าตัวจริงเข้าไปอีก มันก้จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความมั่นใจของผู้หญิงคนนั้นหายไปได้ ซึ่งเทคนนิคในการถ่ายภาพไม่ให้อ้วนนั้นก็คือ การสร้างเชฟให้กับร่างกาย เทคนิคนี้จะต้องอาศัยทั้งความชำนาญของคนถ่ายรวมถึงการขยับร่างกายของผู้หญิงด้วย

โดยการยืนนั้นจะต้องยืนบิดตัวไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาและบิดตัวเยอะๆเท่าที่จะทำได้แต่ไม่มากเกินไปเพราะอาจจะไม่ดูธรรมชาติ การบิดตัวนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นดูมีทรวดทรงและทำให้เราไม่อ้วนแต่ถ้าหากยืนตรงๆเลยนั้นจะทำให้เห็นในทันทีว่าเรานั้นอ้วนหรือไม่อ้วน ซึ่งการถ่ายจพจะถ่ายใหลํกษณะที่ค่อนข้างเสยระดับ 45 องศา เพื่อเป็นการเสยทำให้ตัวนั้นดูไม่อ้วนนั่นเอง

ขาเรียวต้องมาขาต้องยาวประหนึ่งว่าสูง 180++ เทคนิคนี้จำเป็นในการนำไปใช้กับผู้หญิงมาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของส่วนสูง ซึ่งเทนิคนี้จะแบ่งเป็นการยืนและการถ่าย ซึ่งการยืนนั้นจะต้องยืนในลักษณะที่ขาข้างหนึ่งนั้นจะต้องพ้อยออกมาด้านข้างหรือด้านหน้า เพื่อให้ขานั้นดูมีเรียว

และยาวเพราะหากเอาขาแนบชิดกันก็จะทำให้เกิดขาเบียดนั่นเอง ส่วนการถ่ายให้ขาเรียวและยาวนั้น จะต้องถ่ายในลักษระเช่นกัน แต่ไม่เสยมากเพราจจะทำมหดูหลอกตามาเกินไปอาจจะถ่ายในระยะที่พอดีและด้านล่างนั้นควรจะอยู่ชิดกับขอบของกรอบถ่ายภาพเลยนั่นเอง จะเป็นการเสริมให้ขานั้นของเราดูเรียวและนาวขึ้นได้

ดูธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญและเทคนิคในการถ่ายภาพให้เป็นธรรมชาตินั้นก้คือการเลือกมุมที่ไม่ตรงเกินไปเพื่อทำให้เกิดมิติขิงภาพถ่ายและเป้นช่องว่างสำหรับผู้หญิงหรือนางแบบในการหันซ้ายหรือหันขวาเพื่อให้เกิดความเผลอเหมือนจริง

สกินโทนต้องดีงาม ในเรื่องของสีผิวถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัยไม่น้อยไปกว่าทเคนิคอื่นๆ เพราะผิวที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงเช่นเดียวกัน ดังนั้นการสร้างสรรค์และใช้เทคนิคในเรื่องของแสงนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาควบคุมในการการถ่ายภาพผู้หญิงเช่นกัน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    gclub

โทรศัพท์มือถือคืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนนั้นจะต้องมีและความสำคัญของโทรศัพท์มือถือในการใช้งานปัจจุบันก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเอง ปัจจุบันนี้นั้นโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาและมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะในเรื่องของกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์นั้นเพราะยิ่งกล้องดีและมีคุณภาพดีเท่าไหร่

โทรศัพท์รุ่นนั้นก็จะดีรับความนิยมอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันค่านิยมในการถ่ายรูปมีสูงขึ้นมากจากในอดีตทำให้โทรศัพท์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสะดวกในการพกพาและยิ่งถ้าหากมีกล้องที่ติดมากับโทรศัพท์ที่มีคุณภาพที่ดีแล้วด้วยนั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งทีตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ถึงแม้โทรศัพท์จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายรูปได้โดยสะดวกแต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นก็อาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีหรือเทียบเท่ากับรูปภาพที่ได้จากกล้องจริงจังหรือกล้องที่เป็นกล้องถ่ายรูป ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่ไม่ติดในเรื่องคุณภาพของรูปถ่ายนั้นการใช้กล้องโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของความสะดวกในการถ่ายและความสะดวกในการพกพาด้วยนั่นเอง

โทรศัพท์อาจจะเป็นอุปกรร์ที่ใช้ถ่ายรูปที่ดูเหมือนถ่ายง่ายแต่บางครั้งเราก็อาจจะไม่พอใจกับผลลัพธ์หรือรูปภาพที่ได้มากนัก โดยเฉพาะการถ่ายคนถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะต้อเปิดตำราเพื่อเรียนรู้เลยทีเดียว มาดูกันว่าการถ่ายรูปคนด้วยโทรศัพท์มือถือให้สวยนั้นมีวิธีอย่างไรบ้างรับร้องว่าถ้าหากนำวิธีเหล่านี้ไปใช้นั้นจะได้รูปภาพการถ่ายคนที่สวยระดับมือโปรเลยทีเดียว

เริ่มจ่กขึ้นแรกการเลือกฉากหลังกับกคนจะต้องเป็นฉากที่ไม่เด่นจนเกินไปหรือคนอาจจะต้องมีการแต่งหน้าแต่งตัวให้โดดเด่นกว่าฉากนั่นเอง แต่ถ้าหากฉากนั้นมีความเด่นมากการจะถ่ายคนให้เด่นนั้นก็คือการถ่ายในระดับครึ่งตัวและถ่ายในแนวนอนจะทำให้เห็ทั้งฉากหลังและคนและไม่ควรถ่ายไกลมากนัก เพราะการถ่ายไกลนั้นเป็นการเน้นวิวหรือภาพพื้นหลังเมื่อถ่ายออกมาก็จะทำให้คนในรูปนั้นตัวเล็กหรือบางครั้อาจจะไม่เห็นคนเลยก็ได้

และในปัจจุบันโทรศัพ์มือถือนั้นมีการพัฒนาในเรื่องของการถ่ายรูปมากขึ้น ทำให้มีลูกเล่นในการถ่ายรูปต่างๆมากมาย โดยเฉพาะโหมดถ่ายรูปแบบพอร์ตเทรตถือว่าเป็นโหมดถ่ายรูปที่เหมาะกับการถ่ายรูปคนอย่างมาก เพราะในโหมดนี้นั้นจะทำให้คนนั้นเด่นออกมาจากฉากอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย

ทำให้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันก็มีการพัฒนาในด้านการถ่ายภาพคนให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสรองความต้องการและการใช้งานที่ง่ายด้วยนั่นเอง สำหรับยี่ห้อโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการถ่ายภาพคนนั้นก็ได้แก่ Apple และ Samsung โดยเฉพาะรุ่นที่ท็อปๆนั้นก็สามารถ่ายภาพคนออกมาได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพมากและในอนาคตก็จะมีการพัฒนาในการถ่ายภาพคนที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   gclub

Campbell’s Soup Can (1964) หรือภาพซุปกระป๋องของ แอนดี วอร์ฮอล 

ผลงานศิลป์ที่ขึ้นชื่อว่า กระป๋องซุป หากคิดแล้วมันก็ดูไม่น่าสนใจ แต่ในภาพนั้นจะปรากฏซุปกระป๋องยี่ห้อดังกล่าวถึง 32 ชิ้น สร้างสรรค์ผลงงานด้วยวิธีแบบภาพพิมพ์ ผลงานชิ้นนี้ ได้แรงดลบันดาลมาจากการที่วอร์ฮอล ถูกใจการทานอาหารกระป๋องที่เป็นซุปมะเขือเทศ ซึ่งเขาได้ทานมาตลอดอายุ 20 ปี ของเขา ทำเขาโปรดปรานมากจึงถ่ายทอดออกมาเป็นต้นแบบงานศิลปะ Pop Art และมันกลับได้ผลสำเร็จ เพราะงานชิ้นนี้ดังมาก และด้วยเทคนิคภาพแบบสีน้ำมันบนผ้าใบที่หาดูได้ยากในขณะนั้น ทำให้ภาพกระป๋อง SOUP นี้แพงขึ้นเรื่อยๆ จากตอนแรกที่ไม่มีผู้นิยม ขณะนี้มีมูลค้าถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเคียงเงินไทยราว 634 ล้านบาท

ผลงานชื่อ In The Car ของ Roy Lichtenstein 

ผลงานส่วนมากของเขาจะเป็นการใช้สื่อที่เกี่ยวกับการโฆษณารวมทั้งหนังสือการ์ตูนเป็นหลัก In the car เป็นภาพของสาวสวยกับหนุ่มหล่อนั่งอยู่ในรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ และรูปดังกล่าวเป็นรูปแบบของการ์ตูนถ้าหากเอามาขยายใหญ่ขึ้นผลงานที่พิมพ์ด้วยเคล็ดวิธีสกรีนจะเป็นจุดสีหลายๆ จุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลงานของ รอย ลิชศาสนาเชนสไตน์ นั่นเอง

ผลงานที่ชื่อ หมาเต้นรำ ของ Keith Haring 

Keith Haring ได้รับความโด่งดังจากการโพสต์งานศิลปะของเขาในพื้นที่เปิด แบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หมาเต้นรำ ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในผลงานของเขาและก็แปลงเป็นตราต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเยอะที่สุด แนวความคิดของรูปนี้ เนื่องจาก Haring สังเกตหมาของเขา เพราะมันเสมือนมนุษย์เมื่อพวกมันเต้นด้วยขาสองขา แต่ว่าน่าดึงดูดมาก เมื่อพวกมันได้ทำท่าทางที่มีลักษณะของมนุษย์

ผลงานรูปการ์ตูนที่วาดด้วยลายเส้นแบบไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน เน้นการใช้สีแจ่มใสไม่ว่าจะ เหลือง แดง สีน้ำเงิน เขียว ส้ม ตัดเส้นด้วยสีดำ

ประติมากรรมของ Claes Oldenburg 

เขามักจะนิยมสร้างประติมากรรมที่เกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีขนาดใหญ่เกินจินตนาการหรือเกินกว่าที่จะพบเห็นได้ ได้แก่ คีมจับผ้าขนาดใหญ่ และก็ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตกแต่งสวนข้างนอกตึก ซึ่งทำให้ผลงานชิ้นนี้ยางเด่นมากขึ้น รวมทั้งกลายเป็นแลนมาร์คในสมัยนั้น

ผลงานชื่อ President Elect ของ James Rosenquist 

เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในงานที่โด่งดังชุดแรกๆ ของเจมส์ ซึ่งถือได้ว่าร่วมสมัยกับกระแสแนวงานศิลป์ที่กำลังรุ่งโรจน์ในนิวยอร์กช่วงนั้น ภาพ president elect เป็นการปรับใช้เอาวิธีที่โรเซนควิสต์เคยชินจากงานประพันธ์ป้ายใบเสร็จรับเงินกระดาน ซึ่งเวลาทำภาพสเก็ตจะใช้การปะติดรูปถ่ายที่หาได้จากสิ่งพิมพ์มาเป็นต้นแบบ แล้วเขียนขยายเป็นจิตรกรรมขนาดใหญ่

ในงานชิ้นนี้เป็นส่วนประกอบระหว่างการคอลลาจ ระหว่างผู้นำ จอห์น เอฟ เคเนดี้ กับรถยนต์ของเชฟโรเลต รูปภาพที่นำมาจากคู่มือประกอบอาหาร เป็นบทสะท้อนอเมริการะยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยนั้น แล้วก็สะท้อนวัฒนธรรมประชาชนนิยม

ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นงานที่ควรทำนุบำรุงรักษาไว้ เพราะเป็นผลงานเลื่องชื่อของคนในยุคเก่าที่ในตอนนั้นยังไม่มีวิทยาการเท่ากับในตอนนี้ ซึ่งเท่ากับว่าศิลปิน ณ ตอนนั้น เป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆ เลยทีเดียว

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ufabet

หากพูดถึงประเทศเขมรแล้วเราก็เรารู้จักกันดีในนามปัจจุบันว่าเป็นประเทศกัมพูชาซึ่งประเทศเขมรนั้นมีอายุเก่าแก่มาแล้วหลายพันปีซึ่งเราจะเห็นได้จากซากอารยธรรมของชาวเมืองเขมรนั้นมักจะมีส่วนเกี่ยวพันกับพญานาคไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆโดยชาวเขมรต่างเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นคือมนุษย์และพญานาคที่ในอดีตนั้น

เคยพบรักกันและก่อกำเนิดให้มาเป็นลูกหลานชาวเขมรจนถึงปัจจุบันนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโบราณสถานต่างๆของประเทศเขมรนั้นมักจะมีการปั้นรูปปั้นพญานาคเอาไว้ด้วยซึ่งประเทศเขมรนั้นมีความเป็นมาและมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คาถาอาคมอย่างไรก็ตามมีตำนานเล่าถึงเชื้อสายบรรพบุรุษของประเทศเขมรว่าในอดีตกาลนั้นกษัตริย์องค์หนึ่ง

ซึ่งพระองค์นั้นมีรูปอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คนด้วยกันโดยลูกชายคนโตนั้นชื่อว่าทองต่อมาลูกชายคนโตที่ชื่อว่าทองนั้นเกิดการทะเลาะกับพ่อของตนเองเนื่องจากว่าผิดใจกันและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการสืบต่อของพระราชบัลลังก์จึงทำให้พระโอรสองค์โตนั้นเกิดความเสียใจและหนีออกจากเมืองโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำจนไปเจอก็เกาะแห้งหนึ่ง

ซึ่งที่นั่นมีพระธิดาของพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่ ซึ่งพระธิดาของพญานาคนั้นและอาศัยอยู่ใต้บาดาลและวันที่พระโอรสทองเดินทางไปถึงที่เกาะแห่งนั้นก็เป็นวันที่พระธิดาพญานาคเกิดอาการร้อนลุ่มจึงได้ทูลขอเสด็จพ่อขึ้นมาเล่นน้ำบนโลกมนุษย์โดยมาพร้อมกับเหล่าบริวารทั้งหลายที่เป็นพญานาคเหมือนกัน

ซึ่งพระธิดาพญานาคนั้นมีชื่อว่านันทวดีเมื่อนางขึ้นมาเล่นน้ำก็มีการเล่นน้ำมาเรื่อยๆจนมาถึงที่เกาะที่พระทองอาศัยอยู่ และเมื่อพระทองและนันทวดีได้เจอหน้ากันก็ต่างตกหลุมรักกันและกัน ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่านางนันทวดีนั้นขออนุญาตพระทองลงไปยังโลกบาดาลเพื่อไปขออนุญาตพ่อของนางก่อนและนางได้มีการเตรียมหมากพลูไว้ให้พระทองแทนคำมั่นสัญญา ซึ่งเมื่อพ่อของพระนางนันทวดีรู้เรื่องรู้สึกปิติยินดีมากจึงได้สั่งให้พระนางจันทวดีนั้นพาพระทองลงมายังเมืองบาดาลเพื่อที่จะได้จัดงานกันที่เมืองใต้บาดาลนั่นเอง

แต่เนื่องจากพระทองนั้นเป็นเพียงมนุษย์จึงไม่มีอิทธิฤทธิ์ที่จะสามารถลงไปอยู่ใต้เมืองบาดาลได้ทำให้นางนันทวดีนั้นช่วยเหลือพระทองด้วยการให้พระทองจากที่สบายของตนเองและพาไปยังเมืองใต้บาดาล โดยมีข้อแม้ว่าพระทองห้ามปล่อยมือจากสไบของพระนางอย่างเด็ดขาดเพราะหากปล่อยสไบให้หลุดมือก็จะทำให้พระทองนั้นจมน้ำเสียชีวิตได้

และเมื่อพระทองไปถึงที่เมืองบาดาลพญานาคราชเกิดพอใจจึงให้ทหารพญานาคขึ้นมายังโลกมนุษย์และมาสูบน้ำในบ่อน้ำให้แห้งจนบ่อน้ำแห่งนั้นแห้งสนิทกลายเป็นผืนแผ่นดินซึ่งต่อมามีชื่อว่า โคกธโลก และหลังจากนั้นพญานาคราชก็ได้มีการเนรมิตเมืองขึ้นมาเป็นเมืองที่ใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก

ซึ่งมีชื่อเรียกว่ากงกัมพูชาธิบดีเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานให้กับบุตรสาวของตนเองและพระทองและยังทรงพญานาค 2 ตนขึ้นมาคอยปกปักรักษาเมืองกัมพูชานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาให้ชาวเมืองกัมพูชาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย   gclub

สำหรับเรื่องของผีสาวชุดดำที่มักจะเจอกันตรงบริเวณหน้าวัดเสมียนนารีนั้นเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังอย่างมากซึ่งเรื่องราวนั้นว่ากันว่าผีของหญิงสาวชุดดำนั้นมีอยู่ 2 คนโดยบางตำนานบอกว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตจากการถูกรถไฟทับตายซึ่งสาเหตุที่ทั้งคู่ถูกรถไฟทับตายนั้นบ้างก็บอกว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นเป็นหญิงสาวที่ไปเที่ยวกลางคืนแถวรัชดาหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับมาตรงบริเวณวัดเสมียนนารี

ซึ่งตรงบริเวณนั้นมีรางรถไฟอยู่และทั้งสองคนก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟทับจนเสียชีวิตร่างกายขาดออกเป็น 2 ท่อนอีกบางตำนานก็บอกว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะเดินทางมาที่วัดเสมียนนารีเนื่องจากว่าครอบครัวนั้นมีงานศพอยู่ที่วัดแต่ระหว่างทางที่มาถึงตรงทางรถไฟเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนจนทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตถูกรถไฟทับขาดเป็นสองท่อนเช่นเดียวกัน

และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนต่างก็พากันเห็นวิญญาณของหญิงสาวทั้งสองคนมักจะมายืนโบกรถแถวบริเวณหน้าวัดเสมียนนารีอยู่เป็นประจำหรือบางคนก็บอกว่าเขานั้นเคยไปเที่ยวแถวรัชดาและระหว่างทางกลับก็เห็นหญิงสาวสองคนยืนโบกรถอยู่ข้างทางและเมื่อจอดรับหญิงสาวทั้งสองคนก็บอกให้มาส่งที่หน้าวัดเสมียนนารีและเมื่อเขาขับรถมาถึงตรงบริเวณหน้าวัดเสมียนนารีอยากจะสอบถามว่าจะให้ไปเส้นทางไหนต่อปรากฏว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่ในรถแล้ว

แต่เมื่อมองไปทางรถไฟปรากฏว่าเห็นร่างของหญิงสาวทั้งสองคนนอนอยู่ตรงบริเวณรางรถไฟที่ร่างกายมีแค่ครึ่งท่อนเท่านั้นอีกทั้งยังได้ยินเสียงโหยหวนร้องขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวดอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่มีผู้คนพบวิญญาณของหญิงสาวที่หน้าวัดเสมียนนารีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นยังมีหลายเหตุการณ์ที่ผู้คนต่างก็เล่าลือกัน

ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบนั้นก็จะเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่มักจะพบหญิงสาวมายืนรอโบกรถที่หน้าวัดเสมียนนารี และอีกเรื่องเล่าหนึ่งมีแท็กซี่บอกว่าเคยรักหญิงสาวมาจากแถวรัชดาเช่นเดียวกันและบอกให้มาส่งที่วัดเสมียนนารีซึ่งแท็กซี่เคยได้ยินชื่อเสียงของผีสาวที่วัดเสมียนนารีมาบ้างจึงรับหญิงสาวมาส่งแค่บริเวณหน้าวัดเท่านั้นและหญิงสาวที่ขึ้นรถมากลับบอกให้ไปส่งภายในวัดเมื่อแท็กซี่ไม่ยอมหญิงสาวก็ไม่ยอมลงจากรถแท็กซี่จนในที่สุดแท็กซี่ก็ขับรถเข้าไปในวัด

และไปจอดตรงบริเวณที่มีแสงไฟซึ่งตรงบริเวณนั้นมีพระประธานอยู่และเมื่อจอดแท็กซี่เสร็จหญิงสาวทั้งสองคนก็ลงจากรถไปตอนไหนซึ่งแท็กซี่ไม่ได้ยินเสียงปิดประตูรถเลยและมาอยู่ด้านข้างพร้อมทั้งบอกให้แท็กซี่รอแท็กซี่กลัวมากจึงได้บอกว่าไม่ยอมเก็บค่ารถและขับรถออกไปแต่หญิงสาวทั้งคู่ก็ยังตามมายืนอยู่ข้างรถทำให้แท็กซี่

รู้ได้ทันทีว่าหญิงสาวที่เขาเห็นนั้นคือผีสาวที่เขาเล่าลือกันว่ามีผีผู้หญิง 2 คนที่วัดเสมียนนารีนั่นเองเมื่อแท็กซี่รีบขับรถออกมานอกวัดผ่านมาตรงบริเวณแถวรางรถไฟที่เคยมีข่าวลือว่ามีหญิงเสียชีวิต 2 คนแท็กซี่ก็เห็นว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นกำลังยืนอยู่บนรางรถไฟทั้งคู่นั่นเอง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   UFABET168